Komplexné vedenie podvojného účtovníctva so zárukou za správnosť účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi
a iným inštitúciám.

Kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej,  zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov, spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,  spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.

Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení.

Vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky.

Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov, prehľadu o peňažných tokoch, prílohy k účtovnej závierke, výročnej správy, v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva spoločnosti.


Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva so zárukou za správnosť účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane
alebo iným inštitúciám kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej.

Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov.

Spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb, cestnej dane a pod.

Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení.

Vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu uzávierky.

Spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch.

Výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.